Index

Hofstede College

Hoofdstuk 7. Verzekeringen en aansprakelijkheid

7.1 Ongevallenverzekering

Het Hofstede College heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd verzekerd. Ook is de verzekering van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd. De leerlingen die op stage gaan zijn hier dus meeverzekerd. De verzekering keert bepaalde verzekerde bedragen uit in geval van ongeval. Voor wat betreft genees- en tandheelkundige hulp geldt de verzekering alleen voor zover de kosten niet reeds ergens anders zijn verzekerd. Het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekering valt niet onder de dekking van de ongevallenverzekering.

7.2 Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel het Hofstede College zelf als zij die voor het Hofstede College actief zijn (o.a. bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. In dit verband attenderen wij u op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

  • Ten eerste is het Hofstede College c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens lesluren en naschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat ook door het Hofstede College moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. Het Hofstede College heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een aan de school te verwijten fout. Het Hofstede College (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in de zorgplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt in beginsel niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door het Hofstede College vergoed.
  • Ten tweede is het Hofstede College niet primair aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders/verzorgers) zijn primair zelf aansprakelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de lesuren of tijdens andere door het Hofstede College georganiseerde activiteiten, door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouders/verzorgers) aansprakelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.