Index

Hofstede College

Hoofdstuk 4. Samenwerking met de ouders/verzorgers

4.1 Samenwerking

Een goede samenwerking tussen de ouders/verzorgen en het Hofstede College is van groot belang voor het welzijn van de leerling. Er wordt daarom geïnvesteerd in goed contact met de ouders/verzorgers vanaf de start op school tot en met de afronding, en zelfs daarna (nazorg). Een zo open mogelijke communicatie tussen ouders/verzorgers en docenten vinden is van grote waarde. Ouders/verzorgers en docenten kunnen vrij direct met elkaar in contact komen; telefonisch, schriftelijk en via e-mail. De docenten zijn dagelijks tussen 14.30 uur en 15.30 uur telefonisch bereikbaar. De mailadressen van alle medewerkers van de school zijn te vinden op de website van de school (onder het tabblad Contact).

Om het samenwerken aan de ontwikkeling van onze leerlingen gestalte te geven worden de ouders/verzorgers zo veel mogelijk geïnformeerd over de vorderingen en het welbevinden van de leerling. Dat is in elk geval:

 • op ouderavonden waarop algemene gegevens verstrekt worden,  door middel van het rapport/ rapport besprekingen,
 • tijdens uitslag gesprekken/OOP gesprekken,

Van ouders/verzorgers die de Nederlandse taal niet goed beheersen wordt verwacht dat zij iemand meenemen die kan vertalen. Het is niet de bedoeling dat de leerling vertaalt. Het Hofstede College maakt gebruikt gebruik van Presentis. Docenten en mentoren kunnen ouders/verzorgers en de leerlingen gemakkelijk informeren over o.a.:

Het lesrooster

 • De aanwezigheid/te laat komen van de leerlingen
 • Lesuitval
 • De behaalde cijfers voor praktijkvakken
 • Het huiswerk

Het Hofstede College vindt het van groot belang dat de ouders/verzorgers betrokken worden bij het onderwijs. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • een positieve bijdrage geven aan de onderwijskansen van hun kind (bijvoorbeeld door de leerling te motiveren, ongewenst verzuim te voorkomen en afspraken met artsen en tandartsen e.d. te maken buiten lestijd, ervoor te zorgen dat de leerling op tijd op school is, het maken van huiswerk te stimuleren enz.).
 • belangstelling tonen voor de vorderingen van de leerling, bijvoorbeeld door op rapport avonden te komen.
 • aanwezig te zijn bij algemene ouderavonden die voor het leerjaar worden georganiseerd.
 • de mentor te informeren bij problemen in de thuissituatie.
 • de mentoren van leerjaar 1 gelegenheid te geven een keer thuis langs te komen om op individuele basis allerlei zaken door te spreken.

In geval van een conflict tussen school en ouders/verzorgers moet er sprake zijn van een respectvolle inzet om dit samen op te lossen. Sinds 1982 bestaat de wettelijke regeling met betrekking tot de medezeggenschap op scholen. De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld voor het overleg tussen de diverse geledingen. Ook de ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. In hoofdstuk 8 kunt u meer lezen over deze raad.

4.2 Informatieavonden

Er worden informatieavonden georganiseerd voor de ouders/verzorgers van leerlingen uit de vijf leerjaren. Het is van groot belang dat de ouders/verzorgers bij deze avonden aanwezig zijn.

 • De opzet van de avond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 1 en 2 is het kennismaken met de docenten, met het lesprogramma en met allerlei praktische zaken als huiswerk, schoolspullen, bereikbaarheid.
 • De informatieavond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen uit leerjaar 3 gaat over het herhalingsonderzoek, de arbeidssimulatie en het lesprogramma in het 3e
 • De avond voor de ouders van leerlingen uit het vierde leerjaar gaat over de oriënterende stages, de organisatie en het lesprogramma van de vierde leerjaar.
 • De avond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen uit leerjaar 5 gaat over het lesprogramma, de arbeids-stage, de examinering, de toeleiding naar de arbeidsmarkt of vervolgopleiding, de uitstroom en de nazorg.

4.3 Klachten

Waar gewerkt wordt komen misverstanden voor en kunnen er fouten worden gemaakt. U bent altijd welkom om vragen en onduidelijkheden door te nemen.

 • Opmerkingen, vragen of klachten over het onderwijs of over de gang van zaken in de groep kunt u in eerste instantie opnemen met de mentor.
 • Leidt deze stap niet tot een goed resultaat dan kunt u zich wenden tot één van de kernteamleiders of tot de directeur.
 • Bent u nog ontevreden dan kunt u zich wenden tot één van de contactpersonen. Deze buigt zich samen met u over de problemen en/of klachten, adviseert en assisteert u. Hij of zij wint zo nodig het advies in van instanties.
 • Als u er dan nog niet uitkomt, kan in geval van een klacht worden doorverwezen naar de vertrouwenspersonen of de klachtencommissie. De contactpersoon kan u daarbij helpen.
 • U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met één van de contactpersonen. Zo kunnen er zich op schoolniveau kwesties voordoen waar u niet met iedereen over wilt of durht te praten vanwege de vertrouwelijke en/of ernstige aard. De contactpersoon zal samen met u overleggen welke wegen open staan en hoe die kunnen worden bewandeld.

Directeur

 • Dhr. W. van Beukering

Kernteamleiders

 • Mevr. V de Vette
 • Dhr. M.E. Grund
 • dhr. M. Koole
 • dhr. B. de Wit

Contactpersonen

 • Mevr. V. de Vette
 • mevr. Z. Cesin

Vertrouwenspersonen

 • Mevr. J. te Raa
 • dhr. N. van der Perk

Aanspreekpunt is Mevr. M. Kors

Postbus 93231
2509 AE  Den Haag
Telefoon: 070 300 11 66
email: [email protected]

Klachtencommissie

Landelijke klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postadres: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directie, de klachtenregeling ligt daar ter inzage.

Meld- en aangifteplicht

In het kader van de bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs geldt een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en voor het personeel een meldplicht in het geval van een zedenmisdrijf. Als een personeelslid weet (of vermoedt) dat een medewerker van het Hofstede College zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan strafbare handelingen op seksueel gebied jegens een minderjarige leerling, dient hij dat terstond aan de schoolleiding en het bevoegd gezag te melden. Het bevoegd gezag treedt onmiddellijk in overleg met de vertrouwensinspecteur. Indien uit dat overleg moet worden geconcludeerd dat er een redelijk vermoeden is van een strafbare handeling, doet het bevoegd gezag aangifte bij de politie. Voordat het bevoegd gezag daartoe overgaat, stelt het de ouders/verzorgers van de betrokken leerling en de betreffende persoon hiervan op de hoogte. De vertrouwenspersoon is van deze meldplicht vrijgesteld. Hij of zij dient de klager wel te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie.

4.4 Vragen over onderwijs

Bij algemene vragen over het onderwijs of over de onderwijsinspectie kunt u terecht bij de inspectie van het onderwijs. Hiervoor kunt u mailen: [email protected], bellen: 0800 – 8051 (gratis) of de website bezoeken: www.onderwijsinspectie.nl.

4.5 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de leerling verloopt. Het Hofstede College volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat ervan uitgegaan wordt dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de informatieavonden en rapportavonden. In overleg met de kernteamleider kan daarvan worden afgeweken.

Het Hofstede College heeft op basis van wet- en regelgeving een protocol ontwikkeld

m.b.t. het verstrekken van informatie aan gescheiden ouders. Dit protocol is na te lezen in de uitgebreide schoolgids op de website en is ook verkrijgbaar bij de administratie van de school.

4.6 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacygevoelige gegevens van leerlingen worden alleen gedeeld na toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers. Voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl