Index

Hofstede College

Hoofdstuk 5. Lestijden, ziekmeldingen, leerplicht, verlof en het jaarrooster

5.1 Lestijden

Van maandag tot en met vrijdag zijn de lestijden zoals in onderstaand schema. Het 7e lesuur is op maandag en een andere, door de mentor te bepalen dag. Leerlingen kunnen het 7e lesuur uitgenodigd worden voor een MOP-gesprek.

Drie keer per jaar wordt er in de week van de rapportvergaderingen gewerkt volgens een minirooster. In het minirooster volgen de leerlingen het normale lesrooster, het verschil zit in de lengte van de lesuren; 40 minuten in plaats van 50. Op deze dagen eindigen de lessen om 13.10 uur.

Lestijden
1e lesuur08.30 - 09.20 uur
2e lesuur09.20 - 10.10 uur
Pauze10.10 - 10.30 uur
3e lesuur10.35 - 11.25 uur
4e lesuur11.25 - 12.15 uur
Pauze12.15 - 12.45 uur
5e lesuur12.50 - 13.40 uur
6e lesuur13.40 - 14.30 uur
7e lesuur14.30 - 15.20 uur

5.2 Ziekmeldingen

Ziekmelding van een leerling dient voor half 9 ’s ochtends plaats te vinden. Als er niet is gebeld, wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Als een leerling na het weekend nog steeds ziek is, wordt er opnieuw een ziekmelding verwacht. Voor afwezigheid (b.v. bezoek aan de huisarts, de tandarts, de orthodontist, een specialist e.d.) wordt vooraf een telefonische of schriftelijke melding van ouders/verzorgers verwacht.

Leerplichtambtenaar

Elke afwezigheid wordt opgenomen in de absenten registratie. Regelmatige afwezigheid zonder melding of reden wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. Wanneer een leerling zich gedurende de lesdag ziek wil melden, wordt er contact op genomen met ouders/verzorgers. De leerling kan dan worden opgehaald. Wanneer dit niet mogelijk is, moet er toestemming gegeven worden dat de leerling zelfstandig naar huis mag reizen. Als de leerling de volgende lesdag niet naar school komt, moet er opnieuw een ziekmelding plaatsvinden. Ook een ziekmelding gedurende de lesdag wordt opgenomen in de absenten registratie.

5.3 Leerplicht en verlof

De Leerplichtwet verplicht jongeren tot het jaar waarin ze 17 worden om naar school te gaan. Spijbelen, te laat komen of buiten de schoolvakanties op reis gaan is niet toegestaan. Het Hofstede College moet leerlingen die regelmatig te laat komen en regelmatig afwezig zijn melden bij de leerplichtambtenaren van de gemeente Den Haag. Deze nemen contact op met ouders/verzorgers en de leerling voor een afspraak. Samen bekijken ze de oorzaken van het schoolverzuim en denken na over oplossingen.

Het is van groot belang om ongewenst verzuim te voorkomen. De afspraken tussen de gemeente en de scholen over te laat komen en spijbelen, melden door scholen, afspraken en oplossingen zijn gebundeld in het ‘Gemeentelijk Protocol schoolverzuim’. Met dit protocol is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn over schoolverzuim. Dit protocol staat op www.denhaag.nl/leerplicht.

De leerplichtwet is duidelijk als het gaat om verlof buiten de schoolvakanties: er is geen verlof mogelijk buiten de schoolvakanties. Uitzonderingen op deze regel zijn:

  • Verlof van maximaal twee weken, alleen dan wanneer de ouders/verzorgers wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.
  • Verlof wegens gewichtige omstandigheden. Hiermee worden bedoeld omstandigheden van medische en/of sociale aard die buiten de wil van de ouders/verzorgers zijn gelegen.

Overige informatie over luxe verzuim en verlof kunt u vinden in de folder ‘Alles wat u moet weten over luxe verzuim en verlof’. Een aanvraag voor vrijstelling schoolbezoek (verlof) moet schriftelijk worden ingediend. De folder en het aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek zijn te downloaden vanaf www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Verzuim.htm.

Het Hofstede College heeft een verzuim coördinator. De verzuim coördinator zorgt ervoor dat alles rondom afwezigheid, te laat komen en verwijdering van leerlingen in juiste banen wordt geleid. De verzuim coördinator houdt zich ook bezig met daaruit voortvloeiende taken, zoals het informeren van mentoren, onderhouden van contact met ouders/verzorgers over het verzuim, het maken van schoolarts- en leerplichtmeldingen.

5.4 Jaarrooster 2020/2021

Het volledige jaarrooster staat op de website : https://hofstedecollege.nl/agenda/

Agenda 2023 - 2024
28 augustusRooster halen
31 augustus - 3 septemberIntroductiedagen
4 septemberEerste lesdag en schoolfotograaf
16 t/m 20 oktoberHerfstvakantie
25 december t/m 5 januariKerstvakantie
19 februari t/m 23 februariVoorjaarsvakantie
29 maart15 aprilGoede vrijdag
1 aprilTweede paasdag
29 april t/m 10 meiMeivakantie
20 meitweede Pinksterdag
15 juli t/m 23 augustusZomervakantie