Index

Hofstede College

Hoofdstuk 2. Het onderwijs

2.1 Uitgangspunten

Het Hofstede College helpt leerlingen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een zinvolle plaats in het toekomstige beroep en in de maatschappij. Dit betekent dat de leerlingen worden begeleid in het ontwikkelen van competenties: kennis, vaardigheden en houding. Dit gebeurt door onderwijs in een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving te bieden. Leerlingen krijgen de zorg en begeleiding die zij nodig hebben. De individuele leerling staat centraal. De leerdoelen worden per leerling aangepast aan de kansen en mogelijkheden.

Het Hofstede College biedt eindonderwijs, maar ook de mogelijkheid om naast het behalen van het diploma Praktijkonderwijs ook de Entree-opleiding van het MBO (niveau 1)  te behalen.

Het Hofstede College biedt de leerling perspectief op werk, wonen en vrijetijdsbesteding op basis van zijn/haar mogelijkheden. Meer over de missie en uitgangspunten van het Hofstede College is te lezen in het schoolplan op de website, onder het tabblad Ons college.

2.2 Het klimaat

Het beleid en de organisatie van het Hofstede College zijn erop gericht, dat er een rustig, vertrouwd en kleinschalig leer- en leefklimaat heerst, waarbij sprake is van betrokkenheid, regelmaat, structuur, duidelijkheid en ontspanning. In dit klimaat kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

Het onderwijs is gericht op bevordering van sociale integratie en actief burgerschap. Niet alleen wordt de leerling respect voor de omgeving bijgebracht, ook respect voor elkaar is van groot belang. Wanneer er problemen worden ervaren in de schoolsituatie, zal er samen met ouders/verzorgers en de betreffende leerling(en) gezocht worden naar oplossingen.

Het Hofstede College doet al het mogelijke om de veiligheid van de leerlingen en het personeel te garanderen. Op een aantal plekken in en rond het gebouw hangen camera’s. De beelden die deze camera’s maken kunnen gebruikt worden als de veiligheid van de leerlingen en het personeel in het geding komt.

2.3 Gedragsregels

Een prettig leer- en leefklimaat wordt bereikt als iedereen zich houdt aan een aantal gedragsregels:

 • Respect: Je gaat op respectvolle manier om met elkaar, met elkaars spullen, met de school en met de omgeving van school.
 • Taalgebruik: Binnen de school en op het schoolplein wordt alleen fatsoenlijk Nederlands gesproken.
 • Social Media: Ook op social media ga je met respect met elkaar om en let je op je taalgebruik. Je bent volledig verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Zonder toestemming worden er geen foto’s of opnamen gemaakt.
 • Rust: In de gangen en op het schoolplein wordt niet geschreeuwd, niet gerend en niet gestoeid.
 • Belangrijk: Zorg dat je op tijd komt.
 • Belangrijk: Kom je afspraken na.
 • Belangrijk: Zorg dat je je spullen in orde hebt.

2.4 De organisatie

Het Hofstede College is een opleiding voor Praktijkonderwijs en MBO-Entree voor leerlingen die middels een toelaatbaarheidsverklaring zijn aangewezen op praktijkonderwijs. Leerlingen stromen uit naar werk (al dan niet begeleid) en/of naar een vervolgopleiding op het MBO. Het traject is als volgt opgebouwd:

Basisvorming

In leerjaar 1 en 2 wordt gewerkt aan de kerndoelen voortgezet onderwijs. Deze zijn voor het praktijkonderwijs omgezet naar streefdoelen. Het curriculum Praktijkonderwijs is leidend voor deze streefdoelen. De leerlingen bouwen een portfolio op waarin zij bewijzen opnemen van hun ontwikkeling. De leerlingen houden daarnaast hun vorderingen, gemaakte afspraken en doelen voor de komende periode bij in Mijn Ontwikkeling Plan (MOP).

Daarnaast wordt er voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Het OPP wordt met de leerling en de ouders/verzorgers besproken en ondertekend. Het OPP wordt tweemaal per jaar besproken en aangepast tijdens de OPPvergadering. Aan het einde van het schooljaar wordt het OPP opnieuw vastgesteld en besproken met de ouders/verzorgers. Meer informatie over het MOP en het OPP vindt u in hoofdstuk 3.2. De basisvorming wordt afgesloten met het Certificaat Basisvorming.

Loopbaan oriënterend traject

 • Vanaf leerjaar 3 worden de leerlingen gericht voorbereid op goed werknemerschap.
  Dit gebeurt o.a. door interne stage in de arbeidssimulatie, bedrijfsbezoeken en voorbereidende stages. De interne stage wordt afgesloten met een certificaat.
 • De leerlingen worden tijdens de praktijkvakken beoordeeld op werknemersvaardigheden en praktische vaardigheden.
 • In leerjaar 4 gaan de leerlingen drie keer een periode in verschillende richtingen op oriënterende stage. Zij zijn dan twee dagen per week in een externe setting aan het werk en worden hierin begeleid door een stagedocent van het Hofstede College.

De Modules Ondersteuning Stage (MOS) zijn gekoppeld aan de uitstroomprofielen: Techniek, Horeca, Dienstverlening en Zorg, Verkoop/Retail & Administratie en Logistiek, die leerlingen volgen binnen onze praktijklokalen. De MOS en stagerichting zijn aan elkaar gekoppeld. Iedere stage en MOS wordt afgesloten met een certificaat.

 •  In leerjaar 5 kiezen de leerlingen een uitstroomrichting waarin zij het gehele schooljaar gedurende drie dagen per week gaan stage lopen in een externe setting. Hierin worden zij begeleid door een stagedocent van het Hofstede College. De leerlingen volgen een verdiepingsmodule ondersteuning stage binnen onze praktijklokalen. De MOS en stagerichting zijn aan elkaar gekoppeld.
 • De behaalde certificaten maken deel uit van het portfolio van de leerlingen. Leerlingen krijgen ook de mogelijkheid om een certificaat voor o.a. EHBO, Veilig Werken en de heftruck te behalen.

Alle leerlingen die zijn toegelaten tot het praktijkonderwijs kunnen in principe het diploma Praktijkonderwijs behalen, ondanks de grote variatie in mogelijkheden, vaardigheden en competenties. Leerlingen die daarnaast ook voldoen aan de eisen van het kwalificatiedossier Entree kunnen geëxamineerd en gediplomeerd worden voor het Entree-diploma. Meer informatie over dit diploma vindt u in hoofdstuk 2.10.

2.5 Aanbod lessen

Het Hofstede College richt haar onderwijs in binnen de domeinen Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap. Alle vaardigheden die belangrijk zijn om goed mee te kunnen doen in de maatschappij komen aan bod.

Het Hofstede College wil de leerlingen maximale kansen bieden zich te ontwikkelen. De leerling staat centraal. De leerdoelen worden aangepast aan de kansen en mogelijkheden van de leerling. De ontwikkeling wordt bijgehouden in Presentis, het leerlingvolgsysteem (LVS). Met Presentis wordt een ontwikkelplan van de leerling samengesteld, waar het Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) onderdeel van is. Meer informatie over het LVS, het “Mijn ontwikkelplan” (MOP) en het OPP vindt u in hoofdstuk 3.2.

De volgende lessen worden aangeboden:

 • Nederlands (ned)
 • Begrijpend lezen (ble)
 • Technisch lezen (tle)
 • Rekenen (rek)
 • Wiskunde (wis)
 • Engels (eng)
 • Sociale vaardigheidstraining (sv)
 • Praktische Vaardigheidstraining (pvt)
 • Wereldoriëntatie (wo)
 • Burgerschap (bur)
 • Loopbaanoriëntatiebegeleiding (lob)
 • Consumptieve technieken/Horeca (ct/hor)
 • Bewegingsonderwijs (gym)
 • Informatica (inf)
 • Verzorging/Dienstverlening en Zorg (vz/dz)
 • Techniek (tec)
 • Arbeidssimulatie (sim)
 • Culturele Kunstzinnige Vorming (ckv)
 • Verkoop/Retail, Administratie en Logistiek (vra)
 • EHBO (ehbo)
 • Mentoruur (men)
 • Porftfolio-uur (pf)
 • Keuze-uur (ku)
 • Talent-uur (tu)

Er wordt in alle leerjaren gebruik gemaakt van Snappet. Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform. Leerlingen maken online opgaven die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met de opgaven in werkboeken. Voordelen van Snappet zijn dat leerlingen meteen feedback ontvangen over gemaakte opgaven, adaptieve opgaven aangeboden worden, en docenten tijdens de les direct zicht hebben op de voortgang van individuele leerlingen en de gehele klas. Meer informatie over Snappet vindt u op https://nl.snappet.org/.

In het eerst en tweede leerjaar vinden op donderdagmiddag de Talent-uren plaats. Leerlingen kunnen zich voor diverse onderdelen opgeven en kennismaken met allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vrije tijdsbesteding

Na lestijd worden er diverse activiteiten aangeboden. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 3.3

2.6 Schoolbenodigdheden en kledingvoorschriften praktijkvakken

Om de lessen op een veilige en goede manier te laten verlopen gelden er voor de praktijkvakken kledingvoorschriften. De leerlingen moeten ook zelf voor een aantal materialen zorgen.

Bewegingsonderwijs leerjaar 1 t/m 4:

 • sportschoenen
 • t shirt
 • sportbroek/trainingsbroek
 • handdoek
 • het dragen van sieraden is niet toegestaan
 • lang haar moet in een staart gedragen
 • indien van toepassing: sporthoofddoek (kort, aansluitend)

Techniek leerjaar 1 en 2:

 • stofjas
 • dichte, platte schoenen
 • lang haar moet in een staart gedragen worden
 • het dragen van sieraden is niet toegestaan
 • indien van toepassing: sporthoofddoek (kort, aansluitend)

Techniek leerjaar 3, MOS techniek leerjaar 4 en 5:

 • stofjas
 • veiligheidsschoenen
 • lang haar moet in een staart gedragen worden
 • het dragen van sieraden is niet toegestaan
 • indien van toepassing: sporthoofddoek (kort, aansluitend)

Informatica leerjaar 1, 2 en 3:

 • multomap
 • koptelefoon

Verzorging leerjaar 1 en 2; Dienstverlening en Zorg leerjaar 3 en MOS Dienstverlening en zorg leerjaar 4 en 5:

 • dichte, platte schoenen
 • het dragen van hangende/lange oorbellen is niet toegestaan
 • lang haar moet in een staart gedragen worden

CKV leerjaar 1 en 2:

 • stofjas

Consumptieve technieken leerjaar 1 en 2, Horeca leerjaar 3 en MOS Horeca leerjaar 4,5:

 • dichte, platte schoenen
 • lang haar moet in een staart gedragen worden
 • draag kleding die niet direct vlam vat bij open vuur
 • indien van toepassing: katoenen sporthoofddoek (kort, aansluitend)

Arbeidssimulatie leerjaar 3:

 • dichte, platte schoenen
 • veiligheidsschoenen bij bepaalde onderdelen
 • het dragen van sieraden is bij bepaalde onderdelen niet toegestaan
 • lang haar moet in een staart gedragen worden

MOS verkoop/retail, administratie en logistiek leerjaar 4 en 5 bij uitstroomrichting Logistiek:

 • veiligheidsschoenen

2.7 Samenwerking

Samenwerking tussen het Hofstede College en de ouders/verzorgers is van het grootste belang voor de leerlingen. Meer over de wijze van samenwerken leest u in hoofdstuk 4. Het Hofstede College werkt samen met andere scholen voor Voortgezet Onderwijs, scholen voor Basisonderwijs en scholen voor Speciaal Basisonderwijs. Er wordt samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin, het orthopedagogisch woon- en behandelcentrum “de Bruggen” en het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding. Ook zijn er contacten met de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs), diverse lerarenopleidingen en andere opleidingen.

Het Hofstede College heeft een hecht netwerk opgebouwd van bedrijven en instellingen, waar leerlingen hun stages lopen. Het Hofstede College heeft daarnaast ook een  netwerk bestaande uit organisaties en diensten in de particuliere- en overheidssector, die belast zijn met het zoeken naar, c.q. verzorgen van arbeidsplaatsen, leerwerkplaatsen, arbeidsprojecten en uitkeringsmogelijkheden.

Ook zijn er contacten met de wijkagenten, het handhaving team en met organisaties als Bureau Halt, JINQ, Schoolformaat, HTM en Centrum 16/22.

2.8 Lesuitval

Bij ziekte of afwezigheid van docenten worden de klassen in principe opgevangen. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat er voor een klas geen opvang kan worden gerealiseerd. In dit geval worden leerlingen en ouders/verzorgers hierover geïnformeerd in Presentis.

2.9 Pauzes

Tijdens de pauzes is er toezicht in de kantine en op het plein. In de middagpauze staat het leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar vrij om het plein af te gaan. Het Hofstede College draagt geen verantwoording voor wat er buiten de school afspeelt. Het Hofstede College heeft niet de middelen om te zorgen voor toezicht buiten het schoolterrein. De leerlingen worden aangesproken op hun gedrag als daartoe aanleiding is en indien nodig wordt er overgaan tot passende maatregelen. Zie ook hoofdstuk 7 Wettelijke aansprakelijkheid. De leerlingen van het derde leerjaar verzorgen de catering op het Hofstede College. Er worden broodjes en drankjes verkocht.

2.10 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs

Het Hofstede College heeft ten behoeve van de verbetering van het onderwijs een overlegstructuur gemaakt, waarin steeds gekeken wordt of bepaalde vak- en vormingsgebieden veranderd en/of verbeterd moeten worden.

De medewerkers van het Hofstede College volgen diverse na- en bijscholingen. Deze scholingen betreffen het vergroten van kennis, vaardigheden en inzicht.

2.11 Het diploma Praktijkonderwijs en MBO/Entree

Alle leerlingen die zijn toegelaten tot het praktijkonderwijs kunnen in principe het diploma Praktijkonderwijs behalen, ondanks de grote variatie in mogelijkheden, vaardigheden en competenties. Dit door de Haagse praktijkscholen ontwikkelde diploma en het curriculum dat hieraan ten grondslag ligt is de basis geworden van het Landelijk erkend Praktijkschooldiploma dat vanaf 2021 wordt uitgereikt op alle praktijkscholen in Nederland.

Het Praktijkschooldiploma

In het 4 en 5 leerjaar bouwen de leerlingen een examenportfolio op voor het Praktijkschooldiploma. Hierin zitten de verplicht te behalen schoolcertificaten, portfolio-opdrachten en afgetekend stageboek. De schoolloopbaan wordt afgesloten met een examen, dit examen bestaat uit een proeve van bekwaamheid en een eindgesprek over het examendossier met een beoordelaar van een collega-praktijkschool.

Het Entreediploma

Het Hofstede College biedt daarnaast ook de MBO Entree opleiding aan. De lesinhoud van deze opleiding is geïntegreerd in het Curriculum Praktijkonderwijs. Het examen wordt afgenomen door ROC-Mondriaan, nadat leerlingen hun Diploma Praktijkonderwijs gehaald hebben. De leerlingen moeten voldoen aan de eisen die staan beschreven in het Kwalificatiedossier Entree.

Deze leerlingen moeten extra bewijzen verzamelen om aan te tonen dat zij aan de eisen voldoen wat betreft burgerschap, stage en een keuzedeel. Daarnaast wordt er naar het eindniveau taal en rekenen gekeken. Dit moet voldoen aan de eindeisen die in het kwalificatiedossier staan. Er wordt een centraal theoretisch examen afgelegd op de onderdelen lezen, luisteren en rekenen. De onderdelen schrijven, spreken en gesprekken voeren worden beoordeeld door een taalassessor van het Mondriaan College. Er volgt een gesprek over de ontwikkeling van de leervaardigheden en een portfoliocontrole. Ook moeten de leerlingen een Proeve van Bekwaamheid afleggen, dit is een praktische examenproef die wordt beoordeeld door een assessor van het Mondriaan College.

Als alle onderdelen zijn afgerond wordt er een examendossier ingeleverd bij de examencommissie van het Mondriaan College en die bepaald uiteindelijk of de leerling het diploma heeft behaald. Het diploma wordt gemaakt door het Mondriaan College en ook door hun directeur ondertekend. Voorafgaand aan de opleiding ondertekenen de leerlingen een examenovereenkomst met het Mondriaan College.

2.12 Onderwijsinspectie

De inspectie van het onderwijs is, bij een in februari 2015 gehouden onderzoek in het kader van het regulier schooltoezicht, tot de conclusie gekomen dat het Hofstede college het vertrouwen heeft van de inspectie. Het Hofstede college komt op de meeste door de inspectie gehanteerde criteria sterk tevoorschijn.

Zeer positief

In maart 2018 heeft de Hofstede meegewerkt aan het vrijwillig thema-onderzoek “Entree in het Praktijkonderwijs”. Het themaonderzoek had een tweeledige opzet: De positionering van het Entree-onderwijs en de onderwijsinhoudelijke uitvoering.

Aangezien dit een vrijwillig onderzoek betreft worden de uitslagen niet automatisch gepubliceerd, zij kunnen wel bij onze school opgevraagd worden. De uitslag van dit onderzoek was zeer positief en bevestigt ons dat de ingeslagen weg van de afgelopen jaren succesvol is. Het is onbekend wanneer het volgende inspectiebezoek zal plaatsvinden.