Index

Hofstede College

Hoofdstuk 3. De zorg voor de leerlingen

3.1 De zorgstructuur

De zorgstructuur heeft als taak de toelating, begeleiding en advisering van leerlingen te verzorgen. De leerlingen worden gevolgd van aanmelding tot uitschrijving. De docenten krijgen vanuit het zorgtraject ondersteuning en begeleiding. Het zorgteam bestaat uit de kernteamleider zorg en toelating, de psychologe, de remedial teacher, de schoolmaatschappelijk werker en de pedagogisch medewerkster. Het zorgteam komt 1x per week samen om zorgleerlingen te bespreken.

Ook heeft de school een pestcoördinator, dhr. Asbay.

Extra hulpverlening

Naast het zorgteam komt éénmaal in de 5 à 6 weken het klein JES (jeugdhulp en school) bij elkaar. Het klein JES bestaat uit het zorgteam aangevuld met een maatschappelijk werker, een schoolondersteuner (beiden zijn aangesteld vanuit het samenwerkingsverband) Het klein JES bespreekt en volgt leerlingen die voor externe hulpverlening en/of begeleiding in aanmerking komen. 6x per jaar vindt er een groot JES-overleg plaats. Hier schuiven ook instanties aan als leerplicht, jeuggezondheidszorg (schoolarts), wijkagent, psycholoog enz.

Door de duidelijke zorgstructuur binnen het Hofstede College, kan er daar waar nodig direct worden gehandeld om de leerling de juiste zorg te kunnen geven. De leden van het zorgteam en het klein en groot JES werken samen en kunnen zo expertise aan elkaar over dragen, specialismen ontwikkelen en directer in te spelen op onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

3.2 Het Leerling Volg Systeem en het Mijn Ontwikkel Plan

De mentoren houden de vorderingen van leerlingen bij in het groeidocument van Presentis, het leerlingvolgsysteem (LVS). De leerlingen houden zelf hun vorderingen, gemaakte afspraken en doelen voor de komende periode bij in Mijn OntwikkelPlan (MOP).

Tweemaal per jaar worden de Jij!-toetsen afgenomen. De Jij!-toetsen zijn ontwikkeld op basis van landelijk vastgestelde kaders. Met de Jij!-toetsen kan worden vastgesteld welk referentieniveau of CEF-niveau een leerling heeft en wat de afstand is tot het gewenste niveau. In leerjaar 1 en 2 worden de leerlingen daarnaast ook getest op leesvaardigheid (AVI) en technisch lezen en op vaardigheden als klokkijken, geld rekenen en tijdsbesef.

  • Voor leerjaar 1, 2, 3 en 4 vindt er tweemaal per jaar een Ontwikkelplan vergadering plaats. Bij deze besprekingen zijn de mentor, de kernteamleider zorg en toelating, de kernteamleider onderbouw/bovenbouw, de remedial teacher en vakdocenten aanwezig.
  • Voor leerjaar 5 vindt er éénmaal per jaar een Ontwikkelplan vergadering plaats. Bij deze bespreking zijn de mentor, de kernteamleider zorg en toelating, de kernteamleider bovenbouw, de psychologe, de remedial teacher, de stagebeleider en de vakdocenten aanwezig . Tijdens dit overleg wordt de uitstroom besproken.

Vanaf het moment dat de leerling op school geplaatst wordt, wordt in het startdocument van het LVS beschreven in welke richting de leerling zich mogelijk zal gaan ontwikkelen en uiteindelijk kan gaan uitstromen. Dit startdocument wordt in eerste instantie geschreven door het zorgteam en dient binnen 6 weken te worden besproken en ondertekend door ouders. Voorafgaand aan de Ontwikkelplan vergaderingen worden diverse onderdelen in het LVS ingevuld door de mentoren, de vakdocenten en in de bovenbouw de stagedocent.

Tijdens de vergadering wordt het Mijn Ontwikkelplan besproken en vervolgens vastgesteld. Ook worden er onderwijsbehoeften en handelingsadviezen beschreven.

De ouders/verzorgers worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek op school om het MOP te bespreken met de mentor. De leerling is hierbij aanwezig. Zowel ouders/verzorgers als de leerling ondertekenen het MOP. De leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 en 4 krijgen drie rapporten. De leerlingen van leerjaar 5 krijgen één rapport. Alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd om het eerste rapport op te halen en te bespreken met de mentor. De gesprekken duren ongeveer 20 minuten. Indien noodzakelijk kunnen afspraken gemaakt worden om gedetailleerder in te gaan op het rapport, zowel met de mentor als met vakdocenten.

Herhalingsonderzoek

In leerjaar 3 wordt het herhalingsonderzoek afgenomen. Ouders/verzorgers worden na het onderzoek uitgenodigd voor het uitslaggesprek. Tijdens deze gesprekken wordt met de ouders/verzorgers en leerlingen besproken wat de uitslag van het herhalingsonderzoek is. Er wordt gekeken hoe de ontwikkeling tot nu toe is geweest en we gaan een kijkje nemen in de toekomst. Daarnaast wordt besproken wat er uit de Beroeps Interesse Test van de leerlingen is gekomen is en de leerlingen krijgen te horen wat hun voorlopig uitstroom advies is. Naar aanleiding van dit herhalingsonderzoek worden leerlingen vanaf het vierde leerjaar in een bepaalde leerroute geplaatst. Pro en/of Entree

2.3 Naschoolse activiteiten

Het Hofstede College biedt diverse activiteiten aan na lestijd.

De leerlingen kunnen deelnemen aan diverse sport- en creatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de Hofstede Champions League, kooklessen en het honkbalproject. Deelname aan de naschoolse activiteiten is vrijwillig. Wel wordt verwacht dat alle leerlingen die zich hebben opgegeven, bij alle bijeenkomsten aanwezig zullen zijn.